Hæk og hegn i skel - her er de vigtigste regler

Naboer kommer ofte op at skændes om hæk og hegn i og tæt på skel. Se alle de vigtigste regler om fælles, eget og indre hegn, så du undgår en nabokonflikt.
Mand kigger over hegnet ind til naboen.

Der er bestemte regler for skel og hegn, så vær sikker på, du følger dem, før du sætter op eller piller ned.

Den største kilde til nabostrid

Hegn i og tæt på skelgrænsen mellem 2 grunde er en af de største kilder til nabokonflikter. Klipper naboen hækken for kort, eller bliver det nye plankeværk sat lidt for langt inde på naboens grund, er der risiko for dybe ridser i naboskabet. 

Kom problemerne i forkøbet og få styr på de vigtigste regler for havens hæk og hegn her. 

 Generelle regler og retningslinjer for hegn

 

 • Både hæk, plankeværk, raftehegn, trådhegn eller en mur kan blive kategoriseret som et hegn.
 • Et levende hegn må ikke bestå af giftige planter eller træer og buske, som kan sprede plantesygdomme.
 • Kommunen kan have fastsat retningslinjer for, hvordan hegn må se ud i bestemte områder. Tjek by- og lokalplaner. 
 • Opstår der uenighed om et hegn, kan hegnslovens retningslinjer træde i kraft. Det kræver et hegnsyn at få afgjort en strid. Et hegnsyn koster 1.750 kr. (2013-priser), og typisk betaler taberen af sagen.

 

Træer på række kan karakteriseres som et hegn, hvis:

 

 • Træernes kroner er vokset sammen. 
 • Der er mindst 4 træer.
 • Træerne er af samme slags eller har samme særpræg fx alder og højde. 
 • Træerne står i hele eller en væsentlig del af skellets længde.
 • Træerne danner en afgrænsning uden mulighed for fri passage mellem stammerne.

 

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Regler og retningslinjer for fælleshegn 

 

 • Står hegnet lige i skellinjen kan en landinspektør fastlægge skellet ved tvivl eller uenighed. 
 • Hegnet skal passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille de 2 grunde. 
 • Du og din nabo må selv aftale højden. Kan I ikke blive enige, skal hegnet som udgangspunktet være 1,8-2 meter højt. Hegnsynet kan fastsætte højden. 
 • Udgifter og vedligeholdelsesarbejde deles typisk ligeligt mellem din nabo og dig.
 • Et levende fælleshegn må ikke klippes længere ned eller udtyndes så meget, at det mister sin lægivende funktion. 
 • Fælleshegnet eller jorden omkring må ikke beskadiges. 
 • Vokser der grene ind gennem hegnet eller så tæt hen over hegnet, at det beskadiges, må du klippe grenene af i skellinjen.
 • Det kræver enighed med naboen at ændre et fælleshegn. 
(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Vejledende højder på fælleshegn

 • Fælleshegn i boligområder: 2 meter eller den højde hegnsynet evt. har fastsat. 
 • Fælleshegn mod landbrug eller skov: 5 meter.
 • Andre levende fælleshegn: 3,5 meter. 

Regler og retningslinjer for eget hegn 

 • Står langs skellet. 
 • Står ikke længere væk fra skellet end 1,75 meter.
 • Må have en højde på 1,8 meter plus afstanden til skellet. Dvs., at står hegnet 0,5 meter fra skel, må det være 2,3 meter højt. 
 • Må ikke genere fælleshegnet eller forhindre, at det kan vedligeholdes. 
 • Må ikke være til større ulempe for naboen end et fælleshegn. Det vil fx sige, at det ikke må fjerne mulighed for lys, luft eller udsigt. 
 • Et levende eget hegn kan forlanges klippet ned, hvis det påfører naboen større ulemper end fælleshegnet. 
 • Du står selv for vedligeholdelsen. 
 • Har hegnet stået i mindst 3 år og er i god stand, kan hegnsynet pålægge naboen at overtage halvdelen af vedligeholdelsesbyrden, hvis det vurderes, at hegnet også er til væsentlig nytte for naboen. 
 • Vil du fjerne et eget hegn, skal naboen varsles 1 måned i forvejen. 
 • Vil du opsætte eller ændre et eget hegn på steder, hvor der ikke er et fælleshegn, skal naboen varsles 1 måned i forvejen.

Regler og retningslinjer for hegn mod vej, sti eller plads

 • Skal stå på egen grund. 
 • Skal passe til omgivelserne og skabe et tiltalende helhedsindtryk. 
 • Et levende hegn må ikke vokse ud på vej, sti eller plads, men skal holde sig inden for skellinjen. 
 • Må ikke spærre for udsynet og oversigten ved vejkryds eller sving. 
 • Du skal normalt selv opsætte, vedligeholde og betale for hegnet.
 • Skal holdes i god stand og må ikke beskadiges.
 • Porte, låger eller led må ikke åbnes ud mod vej eller stier, hvor andre færdes.  

Regler og retningslinjer for indre hegn 

 • Følger enten ikke skellinjen eller står mere end 1,75 meter fra skellet. 
 • Er ikke omfattet af hegnsloven. 
 • Der gælder ingen lovregler for indre hegn.

Regler og retningslinjer for bygninger i skel

 • Carporte og udhuse må gerne stå i skel og erstatte et hegn. 
 • Bygninger i skel må ikke være højere end 2,5 meter eller længere end 12 meter. 
 • Bygninger i skel er omfattet af byggeloven, og klager skal sendes til kommunen. 
 • Selvstændige hegnsmure direkte i skel eller parallelt med skellet er dog omfattet af hegnsloven, hvis den væsentligste funktion er at adskille 2 grunde.

Hvad er et skel?

Skellet markerer grænsen mellem din matrikel og naboens eller fx offentlig vej. 

Det er vigtigt, at skellet er fastlagt korrekt, da det har betydning for din råderet over grunden, samt hvor og hvor meget du må bygge på den. 

Nogle gange er det tydeligt at se, hvor skellet går, da det er markeret med skelpæle. Ellers kan du typisk se skellinjen på et matrikelkort. 

Det er kun en praktiserende landinspektør, som kan fastlægge et skel. Det gøres ved en såkaldt skelforretning, hvor diverse dokumenter og de faktiske forhold undersøges.