8 rovfugle, der trækker over Danmark om efteråret

Efteråret er begyndt, og det betyder at der i de kommende måneder vil være rig mulighed for at tage ud og se rovfugletræk på himlen over Danmark. Samvirke har talt med naturformidler og medlem af Dansk Ornitologisk Forening Sebastian Klein, som er kommet med bud på nogle af de rovfugle, du kan se trække over Danmark fra august til november.

Tårnfalken

Tårnfalken er den tredjemest almindelige rovfugl i Danmarks med mindst 2500 ynglende par. Det er en lille rovfugl med spidse vinger og en lang hale, som er spættet rødbrun på oversiden og spættet lys på undersiden. Hannens hoved er blågråt. Tårnfalken kan findes over det meste af landet. Tårnfalken er en huleruger, hvilket betyder, at den laver rede i hulrum i klipper, træer eller i redekasser både på landet og i byerne.Træk: Mange voksne fugle overvintrer i Danmark, men en del fugle trækker mod syd og sydvest til Central- og Sydeuropa fra starten af august til midten af september. Grundet den store udbredelse i Danmark kan fuglene ses trække mange steder, men den nordskandinaviske bestand kommer til Stevns Klint fra Falsterbo i Sverige og flyver videre mod det Sydfynske Øhav.

Spurvehøgen

Spurvehøgen er Danmarks næstmest udbredte rovfugl efter musvågen med op mod 4000 ynglende par i landet. Spurvehøgen er en lille rovfugl, men hunnen kan næsten være dobbelt så stor som hannen. Hunnen er brun på oversiden og stribet grå og hvid på undersiden, mens hannens overside er blågrå, og undersiden er stribet rustrød og hvid. Spurvehøgen lever både i skove og byer over hele Danmark.Træk: De fleste af de danske spurvehøge overvintrer i Danmark, men en del trækker mod Sydvesteuropa om efteråret. Grundet den store udbredelse i Danmark kan fuglene ses trække mange steder. Den nordskandinaviske bestand trækker løbende ind over Stevns Klint fra Sverige og videre til Hyllekrog, Gedser og Stigsnæs fra midten af august til starten af november, men trækket topper i månedsskiftet mellem september og oktober.

Musvågen

Musvågen er den mest almindelige og udbredte rovfugl i Danmark med adskillige tusind ynglepar. Musvågen er en mellemstor, ofte brunlig rovfugl lidt større end en krage med brede, afrundede vinger og en afrundet, kort hale. Farven kan variere meget. En del af fuglene overvintrer i Danmark og kan ses svævende over åbne markområder, mens resten trækker mod sydvest fra midten af august til slutningen af oktober.Træk: Voksne fugle er tilbøjelige til at overvintre i Danmark, mens unge musvåger trækker mod Holland, Belgien og Nordfrankrig. Trækfuglene ankommer fra Sverige til Hellebæk og Stevns på Sjælland og forsætter mod sydvest til Stigsnæs, og siden videre til Sydlangeland og det europæiske fastland. Særligt ved Hellebæk kan man være heldig at se store flokke komme trækkende ind fra Sverige.

HvepsevågenHvepsevågen er en almindelig rovfugl i Danmark med en bestand på omkring 650 ynglende par. Dens størrelse og udseende minder om musvågen, men den adskiller sig ved at have længere vinger, hale, hals og hoved. Farven på fjerdragten kan variere meget. Den lever typisk i ældre løvskov.Træk: Hvepsevågerne trækker sydpå over Stevns Klint til Hyllekrog og Gedser fra slutningen af august til start september afhængig af vejrforholdene. Store dele af trækket kan falde inden for enkelte dage, hvor man kan være heldig at se flokke med tusindvis af hvepsevåger trække ned over Sjælland, Lolland og Falster mod Central- og Vestafrika.

Vandrefalken

Vandrefalken er verdens hurtigste dyr med en dykfart på over 300 km/t. Den er en mellemstor rovfugl med en grå overside og stribet sort og hvid underside. Den har spidse vinger og en lang, smal hale. Der har traditionelt været en meget lille eller slet ingen bestand i Danmark, men de sidste knap 15 år er antallet af fugle vokset, og i dag regner man med, at her er mellem 10 og 15 ynglende par. Falken yngler gerne ved kysten på klinter og klipper, blandt andet på Stevns Klint, Møns Klint og Bornholm.Træk: Vandrefalke kan både blive i landet om vinteren og trække sydpå til Sydeuropa og Afrika. Trækket over landet fra Nordskandinavien talte i omegnen af 750 fugle ved sidste optælling, som dog er helt tilbage fra 1995, men bestanden er i fremgang. Trækket kan vare fra slutningen af august til slutningen af oktober, men er mest koncentreret i slut september og start oktober, og de bedste chancer for at se vandrefalke på træk er omkring Stevns Klint.

Rød glente

Rød glente er ikke så udbredt i Danmark, men arten er i fremgang. Det er en stor rovfugl, der er 25 procent større end en musvåge. Den har lange vinger, en lang, kløftet hale og en rustrød fjerdragt. Fuglene slår sig som regel ned i åbne områder nær skov og vand.Træk: Trækker hvert år sydpå fra Sverige fra slutningen af august til starten af november, med kulmination i slutningen af september, ifølge Sebastian gerne omkring den 25., hvor man kan være heldig at se store træk med flere tusind fugle komme fra Sverige ind over Stevns og flyve mod Lolland-Falster.

Rørhøg 

Rørhøgen er en ret udbredt rovfugl i Danmark med omkring 650 ynglende par. Den er på størrelse med en musvåge, men slankere og mindre varierende i farven, typisk mørkebrun med mindre farveforskel på hun og han. Fuglene lever i vådområder med rørskov.Træk: Trækket kan begynde allerede i juli, men størstedelen af fuglene trækker mod syd eller sydvest fra starten af august til starten af september. De kommer typisk fra Falsterbo til Stevns og videre til det sydlige danske øhav mod Sydeuropa og Nord- og Østafrika.

Havørnen

Havørnen er Europas største rovfugl med store, brede, rektangulære vinger og en kort kileformet, hvid hale. Resten af fjerdragten er mørk brun med et lysere hoved. Havørnen er ret sjælden i Danmark, og der bor omkring 60 par hovedsageligt i Syddanmark ved søer og fjorde gerne omkranset af skov.Træk: Størstedelen af de europæiske havørne yngler i Norge, men trækker over eller til Danmark om efteråret. Trækket over landet sker fra Stevns Klint og videre til det sydfynske øhav i september, i takt med at frost og kulde sætter ind i det nordlige Skandinavien. Trækket kulminerer som regel i oktober. En del af fuglene slår sig ned i Syddanmark om vinteren, hvor der blandt andet opholder sig flokke af overvintrende gæs.