Må du hejse andre flag end Dannebrog i haven?

Kan du frit hejse fx Union Jack, Stars and Stripes eller måske et sørøverflag i haven? Bliv klogere på, hvilke regler der gælder, hvis du får lyst til at flage med et andet flag end Dannebrog.

Det er ikke lovligt at flage med mere end et flag på samme flagstang.

Disse flag må du flage med

Som udgangspunkt er det forbudt at hejse et andet lands flag i Danmark. Det fremgår af bekendtgørelsen om Forbud mod at benytte fremmede Nationsflag fra 1915. Men der er dog undtagelser.

Du må gerne hejse både det grønlandske og det færøske flag uden særlig tilladelse. Ligesom det heller ikke er nødvendigt at hente godkendelse til at lufte hverken det finske, islandske, norske eller svenske flag.

Du må også frit flage med FN- og Europa-flaget.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Få politiets tilladelse til at hejse andre landes flag

Du kan søge om tilladelse til at hejse andre landes flag udover de ovennævnte lovlige, fx i forbindelse med en fremmed statsborgers besøg eller en anden begivenhed. Det er dit lokale politi, der skal godkende det.

Typisk kan du ikke få tilladelse, hvis der er tale om en dag, hvor man i Danmark mindes særlige nationale begivenheder. Derudover vil du blive pålagt at flage med Dannebrog samtidig med det andet flag, som i øvrigt hverken må være større eller placeret mere fremtrædende end Dannebrog.

Politiet kan dog vælge at se bort fra denne betingelse, hvis du – som de fleste private boligejere – kun råder over én flagstang. Det er nemlig ikke lovligt at flage med mere end et flag på samme flagstang.

(Artiklen fortsætter efter annoncen)

Sørøverflag er ikke omfattet af forbud

Du må gerne hejse et sørøverflag eller et flag fra et firma i din have, da det ikke krænker Dannebrog eller Danmarks suverænitet.

Forbud og regler om, hvilket flag du må hejse, omfatter derfor kun andre nationer eller nationsfællesskabers flag. 

Det siger loven om andre flag

Bekendtgørelse om Forbud mod at benytte fremmede Nationsflag:

”I Tilslutning til de gældende Bestemmelser (…) forbydes det her i Landet af hejse andet Flag end Dannebrog (…). Forbudet omfatter ikke:

a. Fremmede Staters Gesandter, Konsuler og Vicekonsuler. Disse er berettigede til at hejse vedkommende fremmede Stats Flag fra Embedskontoerer her i Landet samt for Gesandternes Vedkommende tillige fra deres Boliger.

b. Personer, der har faaet Tilladelse af Justitsministeriet til at hejse fremmed Nationsflag.”

Cirkulære om flagning med de af Danmark anerkendte staters flag

§ 1

”Tilladelse til flagning med de af Danmark anerkendte staters flag kan meddeles af politimesteren (politidirektøren i København).”

§ 2, Stk. 3.

”Ansøgninger fra her i landet fast bosatte om tilladelse til at flage med fremmede staters flag en enkelt dag i anledning af fremmede statsborgeres besøg vil fortsat i almindelighed kunne imødekommes.”

§ 3, Stk.2

”Der bør ikke meddeles tilladelse til flagning med fremmede staters flag på dage, hvor man i Danmark mindes særlige nationale begivenheder. ”

§ 3, Stk. 3

”Tilladelserne bør betinges af, at der samtidig flages med dansk flag af mindst samme størrelse og anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen vil efter omstændighederne kunne fraviges i tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over een flagstang.”

§ 4.

”Der kræves ikke tilladelse til flagning med de nordiske staters flag, FN-flaget og det europæiske flag.”