Samvirke samvirke@fdb.dk

Holdning og handling

30. april 2005

Hæftet Holdning og handling 2004 sætter i journalistisk form fokus på FDBs forbrugerpolitiske indsats i året, der gik. Hæftet bringer også artikler om det at være forbrugerpolitisk organisation med FDBs særlige baggrund som brugsforeningsbevægelse. Læs for eksempel artiklerne om overgangen fra drift af dagligvarebutikker til rollen som forbrugerorganisation og aktiv ejer.

Hele hæftet kan downloades på www.fdb.dk. Det kan også bestilles på telefon 3947 0000.Samvirke samvirke@fdb.dk

Linier i landskabet

Duftende syrener, tætte tjørnebuske og stynede poppeltræer, - hver egn har sit hegn - og de forskellige hegn fortæller historier fra en svunden tid
Af Helle Ravn | 30. april 2005

De står der og trækker bånd gennem landskabet, når vi suser forbi i bilerne. De levende hegn langs vejene og mellem markerne. Vi hilser dem velkommen hvert forår, når de står blomstrende og duftende, og vi nyder synet af de mange skiftende farver om efteråret, men ellers lægger vi knapt mærke dem - og at de er forskellige fra egn til egn.

Hegnene bliver også mere og mere ens rundt i landet, og det er synd og skam, for de er en del af vores levende kulturarv. De har været der i århundreder, og selv inden for Danmarks regioner - som for eksempel Sydfyn - er der forskelle fra egn til egn. Forskelle som både er af kulturelle og naturmæssige årsager.

Heldigvis bliver der stadig plantet egnstypiske hegn. På hovedvej A 9 mellem Odense og Svendborg blev der for nogle år siden på en strækning plantet et syrenhegn, og syrenhegn hører netop hjemme på disse kanter. Ligeledes kan man i forblæste egne af og til se, at der er nyplantet hegn af seljerøn; seljerøn tåler nemlig et stort vindtryk. Den slags initiativer, kan man kun håbe, at såvel privatpersoner som offentlige instanser vil gøre efter.

 

MIN OG DIN MARK.

De gamle hegn fortæller blandt andet historien om, hvilke typer landbrug, der er - og har været - på stedet. I områder, hvor ejendommene har været små, er der ikke langt mellem hegnene, for de skulle markere ejendomsskellet. Man ser derfor tydeligt, at der er mange levende hegn i områder, hvor der har været husmandsudstykninger, mens der sjældent er levende hegn mellem de store godsmarker. Til gengæld kan man genkende et godsområde på steder, hvor der er mange eller lange stendiger.

 

De levende hegn blev oprindelig plantet for at indhegne bøndernes dyrkede marker, så løsgående husdyr ikke brød ind og gjorde skade på afgrøderne. Omkring herregårdene blev der derimod ofte lavet stendiger, hvorpå der også kunne plantes træer. Som adskillelse mellem landsbyernes ejerlav, blev der ligeledes ofte plantet hegn eller lavet jorddiger. Et ejerlav består af en helhed af bebyggelser og jordtilliggender som for eksempel en landsby og dens jorder eller herregårdens jorder. Ejerlavsgrænserne går ofte helt tilbage til middelalderen, og mange steder kan man endnu se sporene i landskabet, enten som lave jordvolde eller som levende hegn.

 

VISUELLE BÅND.

De levende hegn blev tidligere skåret ned cirka hvert syvende år, og grenene blev enten brugt som brændsel eller flettet til gærder. Enkelte steder står der endnu gamle stynede pile og popler i hegnene. De ældst bevarede popler og pile blev plantet omkring den tid, da driftsfællesskabet ophørte - det vil sige omkring 1800 - hvor den enkelte bonde skulle til at indhegne sine egne marker. Poppel eller pil blev plantet med tilpas afstand, så de grene, der blev skåret af dem ved styningen, netop svarede til den mængde, der skulle bruges til at lave et flettet gærde. Ganske praktisk, for på den måde undgik man at skulle transportere grenene.

 

Det Kongelige Danske Husholdningsselskab blev stiftet i 1769, og en af de ting, som man helt fra begyndelsen præmierede, var plantning af poppel og pil som hegning af markerne. Men de hegn, der eksisterer i dag, er i mindst lige så høj grad blevet plantet for at skabe læ mellem marker og ind til haver. Eller de er blevet plantet langs landevejene bl.a. for at fungere som snehegn. Først senere er man begyndt at plante hegn for at skabe visuelle bånd, der markerer vejforløbet. Desuden er der plantet mange hegn langs jernbanestrækninger såvel i nutiden som i jernbanernes barndom. Mange steder kan man stadig se, hvor de nedlagte småbaner gik, fordi rester af jernbanespor og de levende hegn endnu skærer linier tværs gennem landskabet.

FRODIGE FYN.

Fyn er den landsdel, hvor der findes flest levende hegn. De er i dag meget blandede med mirabeller, vilde æbler, navr, hassel og tjørn. De blandede hegn skifter udseende hele året rundt og er med til at give Fyn det frodige og afvekslende landskab. Om foråret starter det med, at mirabellerne blomstrer, og hegnene står som hvide skyer fulde af blomster. Og derefter følger mange andre forskellige blomstrende træer og buske: Hæg, syren, vilde æbler, tjørn, seljerøn, vild rose og til slut hyldens tunge og sødmefyldte blomsterstande. I omkring to måneder afløser den ene blomstring den anden, og fra august og helt frem til november er der igen farver på - og til tider også smag - for da kommer først mirabellerne, og derefter de vilde æbler (som regel hvinende sure), hyben, hyldebær, slåen og tjørnens bær.

 

Men også på Fyn er der forskelle på de levende hegn, og de blandede hegn er især karakteristiske på Sydfyn. Bevæger man sig nordpå fra Faaborg eller gennem den midterste del af Fyn begynder hegnene at skifte karakter, for her består de på lange strækninger udelukkende af syrener, og hvilket syn i blomstringstiden med de lange lilla bånd gennem landskabet! Og kommer man på cykel eller stiger ud af bilen, er der en berusende duft! Kommer man videre nordpå, nord for motorvejen eller den gamle hovedvej A 1, skifter hegnene igen karakter til i hovedsagen at bestå af hassel og tjørn. Så selv om man mener, at alle på Fyn er mere eller mindre ens, kan de gamle kulturgrænser stadig anes i landskabet.

 

DE JYSKE GRANTRÆER SLIPPER OP.

I det meste af Midt- og Vestjylland så man for 10 år siden kilometer efter kilometer af grantræer plantet som læhegn, men det jyske karakteristika er stærkt på retur. Kun hist og her er der i dag nåletræer tilbage, og de er som oftest gamle og giver kun meget dårligt læ, fordi de nederste grene for længst er gået ud.

 

I stedet er der igennem mange år blevet plantet blandede løvtræshegn, som Hedeselskabet står for at plante. Der er tilskud til at plante læhegn, såfremt det foregår efter de anvisninger, som lov om læhegn og læplantning udstikker. Heri står der:

»Ved anlæg af læhegn, skal der ved plantevalg og plantemetode tages hensyn til, at læhegnet i videst mulig omfang tilpasses det omgivende landskab.« Men samtidig står der, at der skal plantes mindst 75 procent løvfældende planter, og det stemmer rigtig dårligt overens med de jyske traditioner.

Det har resulteret i, at det jyske kulturlandskab for en stor grad er ændret, så der i stedet for de lange rækker af mørke grantræer står fem - og syv rækker løvfældende hegn, hvori der yderst sjældent er et eneste stedsegrønt træ. Selvfølgelig var de gamle læhegn af gran eller fyr i lige så høj grad en nyhed på heden efter Hedeselskabets stiftelse i 1866 og hedens begyndende opdyrkning, men også de er i dag en del af kulturarven - en del, som viser, at der engang har været hede på stedet. I dag kan det være vanskeligt at se, hvor landbrugslandet førhen gik over i det barske hedelandskab.

I Jylland blev der dog også plantet hegn, før Hedeselskabet begyndte at plante granhegn. Omkring Limfjorden blev der i begyndelsen af 1800-tallet plantet pilehegn, hvor Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab udlovede præmier for plantning af mindst 2000 hegnspile, og også E. Dalgas gik stærkt ind for plantning af pilehegn.

 

VILDE ROSER I SØNDERJYLLAND.

Allerede i Byloven for Als Nørreherred fra 1680 blev det påbudt boelsmænd at plante levende hegn af hassel og tjørn om pløjejord, og endnu eksisterer der i Sønderjylland en række af de gamle levende hegn bestående af en blanding af hassel og tjørn iblandet vilde roser og brombær. Ved nogle af de gamle smalle veje, som først begyndte at blive erstattet af lidt større veje efter Genforeningen i 1920, føler man ligefrem, at man kører i en grøn tunnel, for hegnene vokser næsten sammen som et tag.

 

 

PIL, POPPEL OG SUKKERROER.

På Lolland, Falster og dele af Sydsjælland blev der plantet vældig mange pile- og poppelhegn i slutningen af 1700-tallet, og især på Falster kan man stadig se nogle af de gamle stynede træer hist og her i hegnene. Almindeligvis skelnes der ikke synderligt mellem pil og poppel, og de er da også blevet plantet side om side. Men mange både pile og popler måtte vige pladsen, da sukkerroerne holdt deres indtog, fordi man mente, at træerne skyggede for afgrøderne og tog for meget kraft, og at rødderne voksede ind i drænrørene.

 

 

DE SJÆLLANDSKE TJØRNEHEGN.

På Sjælland er der blevet plantet færre hegn end i resten af landet. Det skyldes dels det mindre barske klima, men nok så meget, at sjællandske landmænd altid har dyrket markerne »helt ud i skellet«, og det har igen betydet, at sjællænderne har ryddet mange af de gamle hegn.

 

I et område syd for Køge har der fra 1700-tallet og frem til i dag været særlig mange hegn - både levende hegn og stendiger - på grund af det såkaldte kobbelbrug, som var en forløber for den egentlig udskiftning af jorden.

Hvidtjørn er - som i resten af landet - blevet plantet som levende hegn, især fordi tjørnehegn er yderst effektive som værn mod ind- og udtrængende dyr. Skammeligt er det, at så mange levende hegn er blevet fjernet på Sjælland, for der er næsten ikke noget mere sommerligt, end de hvide, stærkt duftende tjørnehegn. Men på Midtsjælland er der blevet plantet poppelhegn, og navr indgår som på Fyn ligeledes i de blandede hegn.


Helle Ravn er museumsinpektør på Langelands MuseumSamvirke samvirke@fdb.dk

En hård nød

Af Ida Jessen | 30. april 2005

Engang fortalte vores barnepige, Karen Kukser, denne historie for mine søstre og mig:

Der var en dreng, der hed Jonas. Han boede i nærheden af en stor skov, og en tidlig efterårsdag gik han ind i skoven med en nøddeknækker i hånden, for han var meget glad for nødder, og han havde hørt, at han kunne finde dem der.

Det var imidlertid sværere end han havde tænkt sig. Han ledte og ledte. Indimellem fandt han ganske vist en nød, men når han knækkede den, viste den sig at være tom. Nu var Jonas en dreng, der ikke så let gav op, og først da mørket begyndte at falde på, vendte han om for at gå hjem. Og pludselig lå der en nød på vejen foran ham i det svage lys. Jonas rystede den foran sit øre og hørte, at den raslede. Endelig havde han fundet en, der ikke var tom. Men da han ville knække den, kunne han ikke. Han prøvede og prøvede, lige meget hjalp det, nødden var hård som en sten.

Jonas stoppede den i lommen, og da han kom hjem, lagde han den på køkkengulvet og hentede en hammer og slog på den. Det hjalp ingenting. Ikke så meget som en revne kom der i nødden. Hans mor forsøgte også, og hans far forsøgte. Til sidst gik de ned i værkstedet i kælderen og satte nødden i en skruetvinge. Faderen og moderen skruede, til de var blå i hovedet, og så gav de op.

»Smid den dumme nød ud,« sagde hans mor.

»Vi går i Brugsen og køber en hel pose fuld.«
 
Men det ville Jonas ikke, for nu var han blevet stædig. Han tog hen til sin gode ven, Busse Smed.

»Kan du hjælpe mig med at knække en nød?« spurgte han.

»Haha, det er da så let som at klø sig på næsen,« lo Busse.

»Er det den lille tut der? Kom bare med den.«

Han lagde den på ambolten og tog sin mindste hammer. Selv om det var hans mindste, var den alligevel så tung, at Jonas næsten ikke kunne løfte den. Så hævede Busse armene og knaldede nødden en på skallen. Nu ville alle almindelige nødder have revnet, men den her var stadig lige hel og rund. Busse lo ikke mere. Han så forbavset på den lille nød.

»Hvad søren,« udbrød han.

»Jeg må da vist have fat i min mellemstore hammer.«

Den hammer var så tung, at Jonas slet ikke kunne rokke den. Alligevel skete der stadig ingenting, da Busse Smed lod den falde ned på nødden. Ikke så meget som det mindste hul kom der, og nu blev Busse rigtig alvorlig.

»Dét var mærkeligt,« sagde han.

»Jeg bliver vist nødt til at tage min største hammer.«

Den hammer brugte han meget sjældent, for den var så stor og tung, at Busse næsten ikke engang selv kunne løfte den. Langsomt hejsede han den op over hovedet, mens han pustede og stønnede. Endelig var den oppe. Så susede den ned mod nødden på ambolten.

»Knæk,« sagde det.

Og ud pilede en lillebitte rød trold, der sprang ned på gulvet og løb ud gennem den åbne dør.

 

Samvirke samvirke@fdb.dk

Gæt en by

Verdens storbyer bliver bygget i glas og stål med gigantiske indkøbscentre omkranset af flersporede motorveje. Lokale særpræg forsvinder, når byerne ligner hinanden til forveksling
Af Laura Engstrøm | 30. april 2005

Indenfor de seneste par år er der skudt to gigantiske indkøbscentre op i København. Her kan man købe Levi's og Gucci-briller, rulle op ad rulletrappen til det næste lag af butikker, og bliver man sulten kan man få italiensk, mexicansk eller kinesisk mad.

Og hvis det ikke var fordi, man vidste bedre, kunne man måske godt foranlediges til at tro, at man stod i en mall i Arizona eller i et af de nye shopping centre i Shanghai. For de fleste indkøbscentre er som lommer i byen uden tid og sted: Er man i troperne eller i Alaska? Er klokken 10 eller 20?

Der kommer også flere og flere millionbyer på verdenskortet, og de allerede eksisterende storbyer vokser eksplosivt. Lige som indkøbscentrene danner deres små, globale minibyer uden lokal identitet, ligner meget af det nye, der bliver bygget verden over hinanden: Kontorbygninger af glas og stål, boligblokke af beton. Det er en moderne international arkitektur, som vokser i takt med den økonomiske globalisering.

Bliver de nye kvarterer i storbyerne så globaliserede, så man i fremtiden ikke vil kunne se forskel på om, man står i et finanscenter uden for Paris eller i en ny bydel i Shanghai? Måske. Men sådan har arkitekturen nu været i århundreder, fortæller professor i byplanlægning på Kunstakademiets Arkitektskole, Jens Kvorning:

»I Europa har arkitekturen altid været international. I renæssancen var der f.eks. en bestemt måde at bygge et bypalæ på. Eller tag rådhuset i København. Det er en kopi af rådhuset i Siena. Arkitekter har altid opereret med globale modeller,« siger han.

Der er dog ikke mange steder, de internationale idealer har fået lov til at stå helt rendyrkede uden at blive farvet af en lokal tradition. Som da modernismens strømlinede ideer mødte den danske murermester-tradition.

»Modernismen havde mange idealer. Bl.a. skulle man bygge i en ren, hvid beton. Men i Danmark er mange af de modernistiske huse lavet i gule mursten,« forklarer Jens Kvorning.

 

DET GLOBALE VINDER.

Men hvor meget kan de lokale traditioner modstå de globale strømninger i dag? Er der f.eks. noget specielt dansk ved kontorhusene på Kalvebod Brygge i København eller ved Larsens opera på Holmen? Kunne de bygninger ikke lige så godt være rejst på gode byggegrunde i Cape Town eller Seattle?

 

Ét af de lande, hvor der bliver bygget rigtigt meget i disse år, er Kina. Og der er ikke meget af det, der ser kinesisk ud. Vestlige tegnestuer har da også masser at lave i det store land. Blandt andet det danske arkitektfirma Møller og Grønborg, som har vundet en konkurrence om at opføre en helt ny by til 300.000 indbyggere i Xianjiang, der grænser op til Kasakhstan (læs Samvirke 8, 2003). Forbilledet er Albertslund. Alligevel bliver Solens by, som den kommer til at hedde, ikke helt vestlig, fortæller direktør Niels Kjølhede fra Møller og Grønborg:

»I starten var den kinesiske bygherre meget interesseret i at få noget vestligt. De ville ikke stå tilbage for andre byer, og de ville gerne have, at det skulle være en international by. Men efterhånden som vi kom længere hen i processen, skulle det være mere og mere kinesisk. Så vi har taget udgangspunkt i landskabets karakter. Byplanen indeholder de stedlige kvaliteter og symbolværdier, der er i området. F.eks. går den gamle silkevej gennem området, og den får så en central place ring i byen. Vi vidste også, at mange kinesere går op i, om husene f.eks. vender rigtigt mod solen i forhold til de traditionelle feng shui-principper, så vi foreslog, at vi skulle bruge noget fra det, selv om den tankegang er lidt gammeldags.«

Bliver Solens By vestlig eller kinesisk? Det kan man ikke helt svare på, siger Niels Kjølhede. Den skulle gerne blive sin egen. Men mange andre nye byer og bykvarterer i Kina ser ud, som om de lige så godt kunne ligge i Vesten, fortæller Jens Kvorning:

»Når man ser på de nye byer i Kina, kan det synes lidt absurd, for det ligner kloner af vestlige byer. Mange kvarterer i de nye kinesiske byer kan lige så godt være et kvarter i Frankfurt eller London.«

 

INTERNATIONAL MIDDELKLASSE.

Flere boligområder i verdens storbyer bliver skåret over samme internationale læst. Moderne boligbyggeri bygget til en moderne livsstil. Og hvordan boligerne skal indrettes, kan beboerne måske få inspiration til i amerikanske tv-serier - ellers dumper der måske et Ikea-katalog ind ad døren. Det går rigtig godt for Ikea rundt om i verden - også i Kina, fortæller Ulf Swedberg fra Ikea.

 

»De unge, kinesiske byboere foretrækker en moderne, funktionel stil med et vestligt touch. De får mere og mere plads, og mange bor i nye lejligheder på omkring 80 kvm. Og siden åbningen af det første Ikea-varehus i Kina i 1998 er vores salg steget med 20 procent. Vi planlægger at åbne 10 varehuse de næste seks år. Så det går stærkt her,« mailer han fra Shanghai.

Det er ikke bare de unge kinesiske byboere, der gerne vil bo moderne. Der er et bestemt, socialt lag i verdens storbyer, som har mange af de samme ideer og drømme om at bo og leve, fortæller Jens Kvorning:

»Der er en voksende, global middelklasse, der har oparbejdet de samme normer. F.eks. deler den kreative, veluddannede middelklasse i Bangalore i Indien mange af de samme idealer som den kreative middelklasse i Vesten. De har mange af de samme drømme og ideer, f.eks. at man kan leve et hverdagsliv, som om man var på ferie. De drømmer om det lykkelige liv på stranden, og boliger ved vandet er f.eks. en boform, som tiltaler dem.«

Hvad er konsekvensen af, at mange af os kommer til at bo ens og opholde os i byrum, der ligner hinanden som jyske gågader? Det er svært at sige. For der er så mange modsatrettede strømninger, mener Jens Kvorning. Ens byrum - og boliger - giver ikke nødvendigvis det samme kulturelle liv:

»Hvis man tager en af de nye byer i Pearl River deltaet i Kina, så er flere af dem den rene, globale udgave. Her har man ikke ladet historien yde modstand. Men det er langt fra sikkert, at det samme kulturliv vil opstå i de byer, fordi rammerne er ens. Mange af de latinamerikanske byer blev bygget i den samme kolonistil, alligevel er de latinamerikanske byer blevet meget forskellige.«

 

DROP TRADITIONERNE.

Er der fordele ved de globaliserede byrum? Ja, mener en af tidens mest fremtrædende arkitekter, Rem Koolhas. Globaliseringen vil frigøre mennesket, fordi man ikke vil hænge fast i historiens dynd, mener han. Og hvad så hvis man ikke kan se forskel på, om man står i Dallas eller Dubai? Tiden er global, og arkitekturen er for længst blevet international. Det er kun forlorent at prøve at holde fast i gamle, lokale traditioner. Lad konservatismen fare og det moderne liv blomstre.

 

»Koolhas bygger videre på modernismens gamle grundtanker om, at formen skal følge funktionen. Og nu fungerer byerne på andre måder, end de gjorde tidligere. Men jeg mener, ikke de ideer holder. Man kan jo se på en by som København. Den fungerede fint som middelalderby. Den fungerede også fint som industriby, og nu fungerer den faktisk også fint som postindustriel by. Den har mange forskellige livsformer i sig,« siger Jens Kvorning.

Men hvad med fremtidens livsformer? Vil vi overhovedet have brug for at mødes i byerne, når vi kan snakke sammen over webcam'en?

»Der er ikke noget, der tyder på, at den nye teknologi gør byerne overflødige. Tværtimod. Informationsteknologien giver også et behov for fysisk tæthed. For vi har brug for at være tæt på hinanden, blandt andet fordi idéudvekslingen går meget hurtigere, når mennesker sidder direkte over for hinanden,« siger Jens Kvorning.


Laura Engstrøm er journalist.

Fakta

Halvdelen af os bor i byer I 1800 boede to pct. af verdens befolkning i byer. Og i det kommende århundrede forventes det, at byerne vil vokse i hidtil uset omfang. For 50 år siden var New York f.eks. den eneste by med en befolkning på over 10 millioner; nu findes der over 20 byer med så store befolkninger. I løbet af den samme 50-års periode steg antallet af byer med over en million indbyggere med mere end det firedobbelte - fra 80 til 365. Nu bor cirka halvdelen af verdens befolkning i byer.

Kilde: www.un.dk 

 

Samvirke samvirke@fdb.dk

Miraklet Asbjørn

Erik Matthiesen glæder sig dagligt over sin lille søn. Først da han havde opgivet ønsket om et biologisk barn, skete miraklet
Af Maria Rørbæk | 30. april 2005

Udefra er det hverdag: En far skubber en barnevogn hen over fortovet. Inde i Erik Matthiesen er det brusende glæde og stor taknemmelighed.

»Det kan stadig føles uvirkeligt. Jeg må stoppe op og tænke: Det her er... Det her sker...«

For godt et år siden havde Erik indstillet sig på, at han aldrig nogensinde skulle være biologisk far.

I mere end fire år havde han og hustruen Gitte Ånerud forsøgt at få et barn. Efter en række forsøg med kunstig befrugtning, gav de op.

»Biologisk set ville jeg kunne få børn med en anden, men for mig er og var det slet ikke en mulighed,« konstaterer Erik, der ikke har lyst til at komme ind på detaljerne om den medicinske baggrund for, at Gitte ikke kunne blive gravid.

14. august 1999 blev den nu 31-årige jurist gift med sin store kærlighed.

Han regnede med, at der hurtigt skulle komme børn i familien.

»Alle i min familie har fået børn, hvis de bare overvejede at kigge på hinanden. Jeg havde slet ikke tænkt, at det var noget, der ikke bare lykkedes,« siger han.

Men hans nu 33-årige hustru fik menstruation måned efter måned efter måned efter måned.

»Jeg ville utrolig gerne have mit eget barn, og ønsket blev større og større, jo længere tid, der gik. Rent biologisk tror jeg, der sker noget, når man bliver ældre. Ønsket om at få børn vokser, og når man så ikke kan, vokser det yderligere... Det handler nok om et helt basalt behov for at sætte et spor, der rækker videre. Og for at kunne præsentere verden for en anden, der ikke ved noget om den.«

Gitte og Erik kunne få tre reagensglasforsøg på statens regning, og de besluttede, at de ville stoppe, når de selv skulle til at betale.

»Uden en klar grænse er det meget svært at sige stop. Manden er ikke ret involveret i processen, så det var nemt for mig at sige, at vi lige skulle have et forsøg mere. Det var også svært for Gitte at sige stop, fordi det jo betød, at jeg ikke ville blive biologisk far. Derfor lagde vi det på en måde over i nogle andres hænder. Da det sluttede, og vi ikke kunne få flere forsøg fra det offentlige, var det faktisk en stor lettelse. Så vidste vi, at nu var det adoption.«

Inden man kan få tilladelse til at adoptere, skal man have besøg af en sagsbehandler, der spørger ind til familielivet. Det skete en onsdag i marts. Dagen efter meldte Erik og Gitte sig til et adoptionsbureau, der formidler børn fra Indien.

»Følelsesmæssigt var jeg nået dertil, at jeg var sikker på, at jeg kunne blive lige så glad for at adoptere. At jeg ville tænke: Det er også vores barn. Alligevel havde jeg stadig lidt ondt af mig selv. Når man adopterer, får man jo ikke den første tid med barnet, og man ved ikke, hvad det har med i rygsækken af oplevelser.«

HYSTERISK GLÆDE.

Gitte havde ikke haft menstruation i flere måneder, og hun og Erik regnede med, at det var fordi, kroppen var blevet stresset efter alle hormonbehandlingerne.

»Tanken om at hun kunne være gravid, havde slet ikke strejfet mig. Måske fordi, jeg ikke turde tænke det. Graviditet var ikke en mulighed for os,« fortæller Erik.

Lørdagen efter sagsbehandlerens besøg var parret inviteret til cocktailfest. Aftenen inden tog Gitte for en sikkerheds skyld en graviditetstest, så hun kunne drikke med god samvittighed.

»Jeg står ude i køkkenet og skræller kartofler, da Gitte kommer hysterisk grinende ud til mig. »Jeg er fandeme gravid,« siger hun, og så må jeg jo slippe kartoffelskrælleren. Vi lægger os ind på sengen og fniser hysterisk. Igen og igen ser vi på strimlen med de to blå streger. Det er som om, det ikke kan være sandt. I sådan en situation tror man jo, at man pludselig er blevet blå og hvid-farveblind,« fortæller Erik.

Da en veninde lidt efter kommer på besøg, tjekker de, om hun virkelig ser det samme.

Det gør hun, og Erik stæser ned på apoteket efter en test mere.

Den giver samme resultat, og senere viser det sig, at Gitte allerede er i niende uge.

»På overfladen blev vi selvfølgelig enormt glade, da vi opdagede, at Gitte var gravid, men jeg turde ikke give mig helt hen til følelsen af glæde. Jeg var så bange for, at det skulle gå galt. Rationelt er det selvfølgelig noget pjat. Hvis det endelig var gået galt, tror jeg ikke, jeg var blevet mere ked af det, fordi jeg havde været glad,« vurderer Erik.

MARERIDTET.

Fem uger inden den planlagte fødsel fik Gitte plukveer med korte mellemrum.

I al hast blev Gitte kørt ind på akutafdelingen. Nu var det nu, og der skulle laves kejsersnit på akutstuen på Hvidovre Hospital.

Erik fik en stol ved siden af Gittes hovedgærde. Der var hængt et grønt klæde op foran hendes mave, så han ikke kunne se selve operationen. Han kunne kun se lægerne og sygeplejerskernes ansigter.

»Et kejsersnit skal kun tage få minutter, og pludselig meldte tanken sig: »Det tager for lang tid.« Der var dødsens stille i lokalet. Ingen sagde en lyd, og jeg kunne se, at der var sprøjtet blod op på lægernes masker. Det føltes som om, der gik helt uendelig lang tid. Så blev der pludselig kaldt efter hjælp. Ingen forklarede noget, og det var helt grotesk ubehageligt. Jeg lå med hovedet ned mellem armene. »Hvad sker der nu? Er det en præst, de kalder på nu? Hvor galt er det?« Spørgsmålene løb gennem mit hoved, og jeg var vildt bange for svarene. Jeg begyndte at købslå med den Gud, jeg ikke tror på: »Åh, lad det gå godt, lad det gå godt. Det her kan vi ikke rejse os fra, hvis det går galt, så lad det gå godt, lad det gå godt.«

Endelig løftede fødselslægen noget op. 

»En slatten, livløs, slaskedukke, der var helt grå og helt tavs,« fortæller Erik.

Han turde ikke se hen på barnet, som tre læger straks kastede sig over, og da han hørte Gitte spørge, hvad de havde fået, løb fortvivlelsen gennem ham.

»Vi har jo ikke fået noget,« tænkte han.

»I har fået en lille dreng,« lød svaret.

Så endelig brød lyden af barneskrig igennem.

PLADS TIL GLÆDEN.

Bagefter forklarede overlægen, at livmoderen havde trukket sig sammen, så de ikke kunne få barnet ud.

»Selve fødslen var det det mest angstfyldte, jeg har oplevet i mit liv. Jeg var ved at miste det, jeg ønskede allermest, og jeg var helt magtesløs,« fortæller Erik.

Sønnen, Asbjørn, blev indlagt på afdelingen for tidligt fødte, og en ny bekymring afløste den gamle. Havde han taget skade af fødslen? Hvordan ville det nu gå med ham?

Det meste af tiden lå han i en kuvøse og var med Eriks ord »vores lille elektroniske baby.« Hans fod var forbundet med et apparat, der målte iltindholdet i blodet. Jo bedre, han havde det, jo mere ilt og jo højere tal.

»Når han blev lagt over på mig, steg værdien af iltindholdet et par grader. Det er nok lidt maskulint, at jeg så godt kunne lide at se på maskinen og tænke: Nu har han det altså godt. Når jeg sad sådan med ham, kunne jeg for første gang lægge bekymringen væk og give glæden plads. Jeg sad med bar mave og mærkede varmen fra hans krop. Kiggede på de små ører, fødderne, fingrene, neglebåndene. »Kunne vi virkelig finde ud af det, os der ikke kunne få børn,« tænkte jeg. Det var første gang, jeg lod storheden gribe mig. Jeg tænkte: »Nu er du sgu da blevet far.««

Nu er Asbjørn for længst kommet hjem fra hospitalet. Sund og rask.

På gulvet i stuen ligger hans legetæppe. Han kigger på farverne og hviner af glæde.

»Han er et mirakel. Det føler jeg dagligt. Det er alle børn vel, men det er noget særligt, at han dumpede ned i vores liv, lige som vi skulle indstille os på ikke at få vores egne børn Nogle af de bedste stunder er på puslebordet. Når han ligger dér og hygger sig, og jeg ikke kan lade være med at kilde ham. Eller når han sidder i badekarret under krydderihylden i køkkenet og slår i vandet, så det pjasker. Så har jeg den der brusende fornemmelse i kroppen, som man også har, når man er forelsket. Den der svævende, berusende fornemmelse af, at det her er godt. Det er super... Jeg tror ikke, min glæde er større end andre forældres, for jeg tror ikke, man kan sammenligne lykke. Men vi har fået en anden optik at se glæden igennem, og det gør den i hvert fald ikke mindre.«

 

Samvirke samvirke@fdb.dk

Snyd hospitalet - tag cyklen!

Det Økologiske Råd har som de første i Danmark regnet på det samfundsøkonomiske i at satse på øget cykling. Og en sådan investering viser sig at være særdeles rentabel. Derfor: parkér bilen og tag cyklen, det gavner både miljøet og folkesundheden 
Af Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd | 30. april 2005

Som moderne mennesker vil vi gerne være effektive. Det går hurtigt at køre børnene i bil til skole og så fortsætte videre i bil til arbejde. Vi ved godt, at vi skal have motion - og vi går skam også til fitness eller tennis, og børnene går til fodbold eller ridning. Men det er måske kun én eller to gange om ugen - og vi kører i bil derhen - så går det nemlig hurtigere. Men er det nu også så smart?

Den moderne, stillesiddende livsstil er en trussel mod vores sundhed. Vi sidder stadig mere og kigger på en skærm - om det så er tv eller pc, Playstation eller mobil-display - og så kører vi ellers i bil. Talrige undersøgelser viser, at daglig motion gør en stor forskel. De, der får mindst en halv times motion hver dag, vil have 30-50 procent mindre risiko for en række sygdomme og kan forvente flere sunde leveår. Man får færre hjerte/kar-sygdomme, sukkersyge, knogleskørhed, brystkræft og tyktarmskræft. Også rygsmerter og en del psykiske lidelser ser ud til at kunne reduceres betydeligt gennem motion. I Danmark såvel som i andre lande har sundhedsmyndighederne derfor startet kampagner for at få os til at motionere mere.

Hvis vi går og cykler mere, forbedrer det på én gang miljøet og folkesundheden. Så får vi motion, mens vi løser vores daglige transportbehov. Er der for langt til arbejde, er det ofte muligt at kombinere cyklen med kollektiv trafik. Men hvis man ikke cykler, har man tit et skævt billede af det at cykle - at det tager længere tid og er mere anstrengende, end det faktisk er. Man tror, at det regner langt oftere, end det gør, og at man som cyklist er mere udsat for luftforurening end bilisterne. F.eks. ved de færreste, at luftforureningen er værre inde i bilerne end ude i gadeluften. Mange forældre tror også, at det er farligere for deres børn at cykle, end det faktisk er. Skolevejene ved de fleste skoler er ret sikre - og hvis de ikke er det, kan der gøres noget ved det. Ofte skyldes usikre skoleveje, at så mange forældre kører deres børn i bil til skole - fordi de mener, at vejene er for usikre!

Danmark ligger ganske højt på listen over vestlige lande med megen cykeltrafik. Men cykling har ikke nogen fremtrædende plads i sundhedskampagnerne. Der er derimod flere andre lande, som gør meget for at fremme cykling - netop begrundet i ønsket om forbedret motion og sundhed. Herhjemme fjernede regeringen, der tiltrådte i 2001, de statslige puljer, hvor kommuner før kunne søge støtte til fremme af cykeltrafik. Og der er ikke sat noget andet i stedet.

Investeringer i trafiksektoren prioriteres ved hjælp af samfundsøkonomiske analyser. Men sådanne analyser retter sig i dag alene mod bil- og kollektiv trafik. De inddrager ikke virkningerne på de aktive transportformer gang og cykling og medregner heller ikke effekter på folkesundheden. Det Økologiske Råd har, for første gang i Danmark, regnet på samfundsøkonomien i at satse på øget gang og cykling. En sådan investering vil være særdeles rentabel for samfundet - ikke mindst takket være sundhedsgevinsterne, der er langt større end investeringerne i infrastruktur og kampagner. Beregningerne indgår i en rapport, som også nøje beskriver, hvilke forbedringer af sundheden, der kan opnås ved cykling, ligesom den beskriver problemerne med luftforurening i gademiljøet og med risikoen for ulykker. Endelig gives en række eksempler på kommuner og regioner i ind- og udland, som har gjort en særlig indsats for at fremme cykling. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Hjerteforeningen, Dansk Cyklistforbund og Skole&Samfund.

Vi håber, at rapporten kan inspirere til, at gang og cykling får en langt højere prioritet, så der skabes sammenhæng i sundheds-, miljø- og transportpolitikken. Der ligger nogle spændende muligheder i, at kommunerne efter strukturreformen får ansvaret for det forebyggende arbejde. Herefter vil kommuner kunne se en direkte interesse i at forbedre forholdene for cykling og dermed forbedre folkesundheden.

 

Samvirke samvirke@fdb.dk

Snyd sukkerhungeren

Det går ikke at sige, at nu skal vi være sunde og så blive ved med at bage drømmekage fra Brovst, men hvad skal vi så?
Af Inger Abildgaard | Jes Buusmann | 30. april 2005
tallerken

Sukkertrangen forfølger os

Hører du til dem, der ikke bliver rigtig glad, når værtinden sætter glas med svale blegselleri og selvretfærdige gulerodsstave frem til velkomstdrinken? Så er du måske ikke alene.

Det store sukkerspøgelse forfølger store og små, lusker lakridser ned i skufferne på kontoret, hælder gigantiske matadormix-poser ned i skåle foran tv'et og kommer væltende med colaflasker, der er store nok til at slukke tørsten på en hest. Sukkerspøgelset er ude af kontrol, så »gammelmandssukkersyge « sætter ind allerede i klasseværelserne, og nye epidemier får navne som overvægt, fedme, livslede. Nogen må gøre noget ved det, så vi ikke bare snyder, så snart de kloge vender hovedet den anden vej.

Vi er madkulturelt ensporede, vi skal lære at holde af mere mangfoldig mad for at kvitte sukkeret

Derfor skal mere til end at arrangere gulerodsstave i glas en gang imellem. Vi skal blandt andet til at pille ved vores traditioner og måden, vi er sammen på. Vi skal lære at holde af mere mangfoldig mad og ikke være så madkulturelt ensporede, siger bromatolog og ph.D. Gitte Laub Hansen, Suhr's Videncenter. Hun en af de personer i Danmark, der har beskæftiget sig mest med danskernes spisevaner.Børn, der får sukker vil have mere og mere sukker 

Gitte Laub Hansen fortæller, at i Holland er der lavet undersøgelser af, hvordan børn udvikler deres forkærlighed for sukker.Børn er mere følsomme over for at blive udsat for sukker end voksne. De har en helt anden respons på søde ting, end voksne har. Voksne vælger ud fra en mængde forskellige kriterier: ernæring, mode, økologi og oplevelse. Børn vælger primært ud fra smag, derfor er sukker interessant.

Og hvis børn en gang har fået meget sød juice i stedet for moderat sød juice, vil de næste gang foretrække den sødeste juice. Selvom forskeren de Graaf har påvirket børn med surt og bittert, opnåede han ikke den samme præference.

»Hvis de hollandske resultater holder, må vi undlade at stimulere børns sukkertrang. Både fordi børn er mere udsatte og sukkerfølsomme end voksne, og fordi det har stor betydning, hvad vi som forældre vænner dem til. Også industrien har et medansvar for, hvor sødt man vil lave et produkt som babymos,« siger Gitte Laub.

Restriktioner hjælper på børn, der er sukkersultne

Skrappe midler og restriktioner da hjælper de ikke. Den hollandske forsker har blandt andet undersøgt fire-femårige børns forhold til sukker sammenlignet med forældrenes holdning til sukker. Det viste sig, at jo mere forældrene havde holdt tilbage med sukker, jo mere foretrak undersøgelsens børn noget, der var sødt. Det nytter altså ikke, at vi er restriktive. Vi skal lægge os i selen på andre måder. Gitte Laub Hansen mener, at det drejer sig om at have en grundlæggende sund madkultur.

Børn skal udfordres ved spisebordet

»Vi skal ikke forhindre børn i at smage, heller ikke forhindre dem i at smage på noget sødt. Men børn skal udfordres ved bordet. Vi skal ikke give efter for, at de kun vil smage på noget, de ved, de kan lide. De kan alligevel ikke leve af vammelsød modermælk og babymos hele livet.«

Gør plads til aktiviteter, når I hygger jer


Udfordringen må være, at vi godt kan være sammen og spise, men ikke spiser blindt af det usunde, mener Gitte Laub, og at vi gover plads til fælles aktiviteter, når vi hygger os. Vi skal røre os, når vi er sammen med venner og familie, og ikke mindst til børnefødselsdage skal børnene op af stolene og væk fra kagebordet og sodavandsglassene.

»Vi får det bedre her og nu og på lang sigt. De fleste kender forandringen, når man pludselig anstrenger sig for at leve sundt. Det føles meget hurtigt bedre i kroppen, og på lang sigt mærker man, at maven fungerer, man får større overskud, og man får det sociale samvær, når man spiser sammen og motionerer sammen. Det går ikke at sige, at vi skal være sunde og blive ved med at bage drømmekage fra Brovst. Vi  må finde nogle veje, så vi har det sjovt, uden at vi absolut skal være usunde og for søde,« siger Gitte Laub.

Samvirke samvirke@fdb.dk

Kysse-kultur

I Biblen gør de det 46 gange, i Connecticut er det forbudt om søndagen, og de fleste af os vil helst hælde hovedet til højre, når vi gør det
Af Birgitte Svennevig | 30. april 2005

Kys er uløseligt forbundet med menneskeheden.

Vi udveksler uskyldsrene babymøsser, stramme tantekys og lidenskabeligt dybe kys, vi sender luftkys og analyserer betydningen af fredskys og dødskys. Vi frygter judas-kysset, varmes af barnets blide sommerfuglekys, og vi glemmer aldrig det allerførste rigtige kys. Hjemvendte sønner kysser den fædrene jord, politikere kysser spædbørn, fodboldspillere kysser alle i nærheden, når de har scoret, og far kysser mor farvel om morgenen.

Som regel nyder vi et kys, men det hænder også, at vi væmmes ved det - måske vi ligefrem lider af filemafobi (angst for kys) - under alle omstændigheder fremkalder kysset altid følelser både hos de kyssende og hos dem, der er tilskuere til det.

Kys - både de private og dem i fuld offentlighed - har overlevet århundreders skiftende popularitet. Skiftende tider og regeringer har anskuet kysset som alt lige fra naturligt til samfundstruende (især det sidste), og det afspejler sig også i Europas historie: I 1200-tallet meddelte den indflydelsesrige katolske teolog og senere helgen Thomas af Aquino, at kys hørte til blandt dødssynderne, i 1439 forbød Henry VI kys i England, og i 1562 blev det forbudt ved dødsstraf at kysse hinanden offentligt i Neapel.

Nogle gange skulle årsagen til forbudene findes i tidens moral, andre gange var der særdeles praktiske årsager til kysse-forbudene. Kys kunne sprede sygdomme, og f.eks. Henry VI forsøgte at komme epidemier til livs, da han indførte kysseforbudet i England. Forbud og kyssediller afløste dog hurtigt hinanden i de europæiske hovedbyer; mens kys således var strengt forbudt i Neapel i 1500-tallet, kastede englænderne - som nu godt måtte kysse igen - sig ud i en populær kysseleg: Et æble blev stukket med så mange nelliker, som æblet overhovedet kunne holde, og en ung kvinde bar nu æblet rundt på markedet, indtil hun fandt en ung mand, hun gerne ville kysse. Ved at tilbyde ham æblet, tilbød hun samtidig et kys, og den unge mand accepterede tilbuddet ved at bide en af æblets nelliker ud (nellikerne havde i øvrigt den evne, at de klarede evt. dårlig ånde). Nu tilhørte æblet den unge mand, og han kunne give det videre til en ung kvinde, som han gerne ville have et kys af - således fortsatte kysselegen, til alle nellikerne i æblet var væk. Eftersom der kunne sidde op mod 100 nelliker i et æble, blev der udvekslet en hel del mundvand samt medfølgende bakterier og virusser i løbet af sådan en markedseftermiddag, så man begynder at forstå de periodevise kysseforbud i de menneskerige storbyer.

 

ROMERE MED FORKØLELSESSÅR.

Kysset, som vi kender det i dag, kan vi takke romerne for. Dette ordenselskende folk var det første til at kysse hinanden på munden, og man opererede med tre slags kys: basium mellem to bekendte, osculum mellem to nære venner og suavium mellem to elskende. Faktisk kyssede romerne så meget, at kejser Tiberius ikke så anden udvej end at forbyde al kysseri, da en uudryddelig epidemi af forkølelsessår indtog Rom.

 

Før romernes intensive brug af kysset som en kærlighedserklæring, er det svært at finde beviser for andre historiske folks brug af denne aparte aktivitet, og når det gælder om at spore kyssets ur-oprindelse, må flere teorier i spil.

En teori lyder, at kysset opstod, da forhistoriens mødre tyggede barnets mad og skubbede det fra sin egen mund ind i barnets mund med tungen. Velværet ved dette tidlige møde mellem to munde skulle altså have forankret sig i menneskets emotionelle hukommelse i en sådan grad, at vi stadig fyldes af lyst og velbehag, når vi presser vores mund mod en andens. Teorien lider imidlertid under det faktum, at de kulturer, hvis kvinder stadig mader deres børn på denne måde, ikke kysser hinanden. Det gælder f.eks. på Papua New Guinea, hvor kysset først kom i brug, da hvide europæerer etablerede sig på øen.

 

ER DU I BRUNST?

Måske har fødetygning slet ikke noget med kysseri at gøre, lyder en anden teori. Måske er kysset blot en udgave af en af dyrerigets vigtigste beskæftigelser; nemlig at finde ud af hvordan det er fat med andre artsmedlemmer. Er hunnen i brunst eller allerede drægtig? Er den anden syg og svag eller rask og stærk? Langt de fleste dyr bruger dufte til at sende og modtage informationer til og fra hinanden, og eftersom mennesket er udstyret med duftkirtler ved siden af næsen, er det måske her kyssets oprindelse skal findes. Måske lagde det tidlige menneske ud med at snuse til hinandens duftkirtler for at tjekke modparten ud. Måske det udviklede sig til en rituel næse-snuse-hilsen - tanken er ikke så usandsynlig, eftersom verden den dag i dag er befolket af naturfolk, der udtrykker venskab og hilsner ved at gnide næserne mod hinanden i det, vi kalder eskimo-kysset. Hunde, katte, heste og mange andre dyr praktiserer i øvrigt denne hilsen i stor stil. Næse-snuse-hilsenen var i hvert fald en kendt skik i Indien for ca. 3500 år siden, vidner en beskrivelse i et sanskrit værk om.

 

En trejde oprindelsesmulighed skal hentes i det tidlige menneskes fantasiverden. Måske troede vore forfædre, at de sendte en del af deres sjæl ind i et andet menneskes mund under et kys - altså at kysset var en slags mødested for sjæle.

 

SOM AT SPRINGE I FALDSKÆRM.

Hvor oprindelsen end skal findes, er det forståeligt, at kysset er blevet en så stor succes: Læber og tunge er to af de mest følsomme steder på vores krop. Side om side sidder nervespidserne her parate til at modtage stimulering og sende de indkommende signaler videre til hjernens særlige afdeling for euforiske følelser. Under et kys produceres de samme kemiske stimulerende stoffer som under faldskærmsudspring, bungee jumping og amfetaminindtag. Signalstoffet dopamin sætter gang i produktionen af hormonet oxytocin, der stimulerer lysten til kæl og kram, og stoffet norepinefrin stimulerer produktionen af adrenalin. Produktionen af endorfin - kroppens egen form for morfin - stiger også, når vi kysser.

 

Mens hjernens lystcenter vælter sig i signalstoffer, vælter tungerne rundt mellem hinanden i de åbne munde, og her er de ikke alene: Under et kys udveksler vi gennemsnitligt 278 kolonier af bakterier, hvoraf ingen dog har ondt i sinde. Spyt og eventuelle madrester af varierende opløsningsgrad bliver også udvekslet, og faktisk er aktivitetsniveauet så højt, at vi forbrænder hele 26 kalorier i minuttet, når vi kysser.

Kiloene må være raslet af de frimodige franskmænd og - kvinder, der i 1800-tallet mødtes i særlige kysse-klubber: 10-12 mennesker mødtes og tilbragte et par timer sammen med at udøve og forfine tungekyssets teknik. I 1863 fik kirken nok og forbød kysseklubberne, hvorefter tungekysset var henvist til at foregå under mindre formelle og skemalagte forhold - ikke at det på nogen måde truede tungekyssets overlevelse.

34 år senere, i 1897, kunne den franske antropolog Paul d'Enjoy berette, at kys på munden måske nok var en almindeligt kendt forekomst i Europa, men så sandelig ikke i det fjerne, eksotiske udland. Kinesere betragtede mundkysseriet med den største rædsel og opfattede det som en kannibalistisk handling. I Finland var kys direkte uanstændige - og det endda blandt folk, der ellers ikke havde noget imod at klæde sig nøgne for hinanden i saunaen.

Men i det gamle Europa var kysset ved at være mainstream - 1896 var året for det første filmkys i filmen The Kiss, og allerede 53 år tidligere havde filosoffen Søren Kierkegaard i sin bog Enten - Eller funderede over kysset og de mange lyde, det kunne frembringe. Smækkende, hvislende, klaskende, knaldende, drønende, fulde og hule lød de kys, han kunne høre fra de mørke kroge under en selskabelig sammenkomst hos en bekendt, noterede han i Enten - Eller.

 

TYNDSLIDT AF KYS.

En stor del af menneskehedens kys er landet på en modparts mund, men også hånden og foden har modtaget en ikke ubetydelig andel i tidens løb. Utallige kvindehænder er blevet berørt ganske flygtigt af opvartende kavalerers læber, og dette er stadig en gestus, der kan bringe ungdommens glød tilbage i aldrende frue-øjne.

 

Kyssede fødder derimod har traditionelt tilhørt gejstlige. Op gennem historien er pavers og biskoppers fødder blevet kysset af tilbedere og troende, og når en pavefod optræder i udødelig statueform kan det blive til rigtigt mange kys. Efter 800 års linde strøm af kys er Vatikanets statue af den første pave, St. Peter, blevet ganske tyndslidt af kys. Nærmere betegnet er det storetæerne, der flere gange er eroderet bort i en sådan grad, at det har været nødvendigt at forsyne statuen med nye kysbare storetæer.

Et sæt nye læber var måske også tiltrængte for det New Yorker-par, der i 2003 vandt verdensrekorden for det længste kys. I 30 timer, 59 minutter og 27 sekunder kyssede de.

Eftersom de opholdt sig i New York under kysset løb de ikke nogen risiko for at komme til at overtræde nogle af de bizarre amerikanske kysseregler, som findes i andre af landets stater.

I Indiana må skæggede mænd ikke kysse andre mennesker, i Nevada gælder forbudet kun mænd med overskæg, og det er kun kvinder, de ikke må kysse. I Hartford, Connecticut, må ægtemænd ikke kysse deres koner om søndagen, i Logan Logan County, Colorado, må en mand ikke kysse en sovende kvinde, i Baltimore er alle kys, der varer mere end et sekund, ulovlige. I Tulsa, Oklahoma, må et kys vare op til tre minutter, før det bliver en kriminel handling, og i Iowa er kysset legalt i fem minutter. I Boston, Massachusetts, er det ulovligt at kysse foran en kirke, og i Wisconsin er det forbudt at kysse i et tog.

Mens de amerikanske kysseforbud ikke lader til at være helt opdateret til moderne tid, er et nyt kysseforbud i Moskva netop indført af hensyn til moderne tider. I Moskva er offentlige personers skik med at kysse hinanden på kinderne ved møder så udbredt og tidskrævende, at byens lokalstyre nu helt har forbudt lokalpolitikerne at kysse på kinden. I stedet må lokalpolitikerne nøjes med at udtrykke deres hengivenhed for hinanden med håndtryk, når de samles til møder. En parlamentariker fra byen udtalte til radiostationen Ekho Moskvy, at de mange tv-billeder af kyssende politikere var blevet for forstyrrende og støttede altså forbudet.

Intet tyder på, at den vestlige verden er færdig med skiftevis at forbyde og opildne til kys.


Birgitte Svennevig er journalist


Fakta

Den gennemsnitlige dansker tilbringer sammenlagt to uger af sit liv med at kysse. To stive uger med trutmunden rettet mod et andet menneskes kind, pande eller mund og/eller med ens egen kind, pande eller mund udsat for en andens læber.Samvirke samvirke@fdb.dk

Menneskerettigheder som mærkevare

I dag bliver menneskerettigheder solgt ved hjælp af moderne markedsføringsmetoder. Men hvad sker der med tanker og værdier, når de bliver til kommercielle produkter?
Af Marie Nyhus og Claus Jacobsen | 30. april 2005

Da nigerianske Amina Lawal fødte en datter i 2001, var der ingen i familien, der jublede. Barnet var født uden for ægteskab, og samme år havde 12 nigerianske delstater indført islamisk lov. Ifølge de lokale dommeres fortolkning af sharia beviste Amina Lawals graviditet, at hun var skyldig i utroskab. Den 22. marts 2002 blev Amina Lawal dømt til døden ved stening.

Amnesty International tog sagen op. Organisationen indsamlede 1,3 millioner underskrifter på verdensplan - mere end 70.000 danskere skrev under - og den 25. september 2003 blev Amina Lawal frikendt ved en højere sharia-domstol. I dag er hun stadig i live.

Frikendelsen var en stor sejr for menneskerettighederne. Og for Amnesty International, der endnu engang kunne markere sig som menneskerettighedernes vogter nummer ét. En solid organisation med et stærkt varemærke, ikke mindst i kraft af de mest moderne markedsføringsmetoder: Støttekoncerter med kendte rockbands, hvervekampagner og salg af tøj med det kendte logo, der signalerer menneskelighed - og modebevidsthed.

»Hvis du har B&O derhjemme, siger du: Jeg har god smag. Hvis du så tilføjer, at du støtter Amnesty, Røde Kors eller Børnefonden, så har du tegnet en streg til dit selvportræt,« siger fremtidsforskeren Rolf Jensen.

Ifølge Rolf Jensen erstattes informationssamfundet efterhånden af drømmesamfundet, som er styret af de såkaldte emotionelle markeder.

For organisationer som Amnesty International giver udviklingen mod drømmesamfundet mulighed for at markedsføre menneskerettighederne. Menneskerettighederne bliver et emotionelt produkt. Gennem organisationen køber forbrugeren mulighed for at yde omsorg - næsten en moderne form for aflad.

»Menneskerettigheder er en variant af lignelsen om Den Barmhjertige Samaritan hvor en godhjertet person træder til og hjælper et nødstedt medmenneske, « forklarer Rolf Jensen.

Rolf Jensen ser drømmesamfundet som en reaktion på en periode præget af positivisme - og tro på, at alt kan forklares rationelt. Men hvor videnskaben har talent for at forklare hvordan, svigter den, når det gælder om at forklare hvorfor. Dét skaber rum for følelser og fortællinger.

 

MENNESKER I CENTRUM.

Udviklingen i samfundet har fået organisationer som Amnesty International, Red Barnet, Folkekirkens Nødhjælp og Røde Kors til at benytte nye metoder for at profilere sig. Ved at bruge fortælletekniske principper, hvor den menneskelige historie sættes i centrum, kan en organisation opnå forbløffende resultater - som i tilfældet med Amnesty Internationals kampagne for Amina Lawal.

 

»Menneskerettighederne er en potentielt god vare, men de skal gøres konkrete. Vi skal se et billede af dem, der sidder i fængsel og have beskrevet de forhold, fangerne lever under. Sådan bliver Amnesty en følelse, du har,« siger Rolf Jensen.

Udover fortællingerne anvender flere organisationer de såkaldte face-to-face-kampagner til at hverve nye medlemmer. Organisationer som Red Barnet og Folkekirkens Nødhjælp sender simpelthen lønnede ansatte på gaden. På den måde får folk sat et ansigt på organisationen - et ansigt, der kan fortælle levende om organisationens arbejde. I drømmesamfundet afhænger engagement i organisationsarbejde nemlig af evnen til at fremkalde følelser:

»På de traditionelle markeder handler du med hjernen. Hvis du handler på de emotionelle markeder, køber du med hjertet,« siger Rolf Jensen.

 

EN DEL RETORIK.

Ordet menneskerettigheder har en umiddelbar positiv signalværdi, og derfor bruger en del politikere menneskerettighederne i deres retorik.

 

»Faren ved den udvikling er, at retorikken er ureflekteret i forhold til den oprindelige tanke bag menneskerettighederne. For det er ikke en metafysisk eller religiøs forestilling om universalitet, der bærer menneskerettighederne. Menneskerettighederne bliver båret af en et demokratisk fællesskab, der deler nogle konkrete, historiske erfaringer, først og fremmest fra 2. Verdenskrig,« siger Henrik Borup Nielsen, idehistoriker og underviser i menneskerettigheder på folkeuniversiteterne i Århus, Odense og Aalborg.

Idehistorikeren kalder det naiv universalisme, når vi betragter menneskerettighederne som en moralsk trumf, vi bruger til at slå modstandere oven i hovedet med. Debatten om menneskerettighedernes indhold er vigtig, så vi ikke bare går ind for menneskerettigheder og undlader at tage stilling til dem.

»I et demokrati må menneskerettighederne nødvendigvis altid diskuteres og udvikles,« siger Henrik Borup Nielsen.

Amnesty International er påpasselig med ikke at gøre menneskerettigheder til et tomt modefænomen, mener Stig Nielsen, som er pressechef i Amnesty Internationals danske afdeling.

»Vi håber selvfølgelig, at folk sætter sig ind i, hvad menneskerettigheder egentlig er. Men hvis nogen bruger vore produkter, fordi det er smart, kan jeg heller ikke se noget galt i det,« udtaler Stig Nielsen.

Da den danske afdeling af Amnesty International for 40 år siden blev grundlagt i København, var organisationen stærkt afhængig af frivillige aktivister. I dag er der mange lønnede ansatte - og en helt anden holdning til frivilligt arbejde. Mange frivillige melder sig for at få point til deres CV.

»Professionaliseringen af organisationerne er nødvendig, hvis man skal leve op til de krav, der stilles i det moderne samfund. Man kan ikke klare sig udelukkende på frivilligt arbejde og idealisme, « understreger Stig Nielsen.

Fra informationscheferne i Red Barnet, Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Røde Kors er meldingerne de samme: Det kan mærkes, at der er mange organisationer på markedet.

Amnesty Internationals vigtigste aktivitet er at sende breve til politiske fanger og ansvarlige politikere. De fleste medlemmer er passive støttemedlemmer, som stort set aldrig frankerer et brev. Alligevel er de afgørende for organisationens evne til at overleve uden statsstøtte, så dens kritik kan fremstå med maksimal troværdighed.

»Det er helt legitimt at være medlem uden at være aktiv. Kald det aflad - der kan være 117 gode grunde til, at folk ikke er aktive. Men det er trist, hvis de bare er medlemmer uden at vide, hvad det er, de støtter,« siger Stig Nielsen.

Han mener, at medlemmer, der ikke ved, hvad de støtter, hurtigt falder fra.

Tendensen er, at de nye forbrugere shopper mellem organisationerne.

»Vi mærker en stigende vilje til at støtte blandt den yngre del af befolkningen. Det kan vi bl.a. se ved vores landsindsamlinger, hvor stadig flere unge er med. Og jeg tror faktisk, at mange af dem samler ind for flere forskellige organisationer. Lysten til at gøre en forskel er nok større end trofastheden over for den enkelte organisation,« siger Claes Amundsen, kommunikationschef i Dansk Røde Kors.

 

Samvirke samvirke@fdb.dk

Slik skal ud af de svenske skoler

30. april 2005

Hvis svenske forældre kunne vælge, skulle deres børn spise sandwich og frugt og drikke vand til, mens de er i skole. En kop kaffe, te eller en juice er også ok. Men sodavand, kager og slik står allernederst på forældrenes ønskeliste over, hvad børnene skal kunne fylde sig med fra skolens kantine.

Faktisk synes seks ud af 10 svenske forældre, at det burde være forbudt at sælge slik og sodavand i skolekantinerne. 22 procent mener, at de søde sager kun skal være tilgængelige om eftermiddagen eller en bestemt dag om ugen.

Tallene kommer fra en undersøgelse foretaget af Konsumentforeningen i Stockholm.

Sveriges Tandlægeforbund undersøgte i 2004 udbuddet i skolekantinerne og fandt ud af, at eleverne på de ældste klassetrin (7. - 9. klasse) kan købe slik og/eller sodavand på 58 procent af de adspurgte skoler.

»Sodavands- og slikforbruget er steget kraftigt. I samme takt får børnene problemer med overvægt og usunde tænder. Skolerne må gå foran og vise vejen. Derfor går vi nu sammen med Sveriges Tandlægeforbund og opfordrer skolerne til at holde op med at sælge sodavand og slik,« siger Louise Ungerth, chef for forbrugerspørgsmål i KfS.